Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn contant bij levering of via overschrijving voor de huurperiode te betalen naar gelang de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk een betalingstermijn op de factuur is bedongen. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag, wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, verhoogd met een conventionele intrest gelijk aan 10% per jaar, een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten van 10% en die minimum 75 euro per factuur zal bedragen en de eventueel gemaakte advocatenkosten. De uitvoering van het contract -vertraging -onderbreking Jacuzzi aan huis bepaald zelf op welk tijdstip de Jacuzzi zal worden geleverd en opgehaald. Dat kan zowel in de voormiddag of in de namiddag gebeuren. (enkele dagen voor de levering contacteren wij de huurder om het uur van levering mee te delen) Voor eventuele vertragingen veroorzaakt door verkeersproblemen is Jacuzzi aan huis niet verantwoordelijk. In geval van verbreking door de opdrachtgevet van een overeenkomst zal forfaitair een schadevergoeding verschuldigd zijn van minimaal 50(vijftig)% berekend op de som bij overeenkomst bepaald. Indien de annulering binnen de 5 kalenderdagen voor aanvang van de te leveren prestaties volgens huurovereenkomst geschiedt, is een bedrag ter grootte van 75 (vijfenzeventig)% van het verwachte huurbedrag verschuldigd. Indien de overeenkomst zonder bericht vooraf, door de huurder tijdens of na de huurperiode wordt ontbonden, of indien de huurder niet verschijnt bij aanvang van de huurperiode of de Jacuzzi niet kan geleverd worden omdat de vereiste doorgang niet voldoet aan de minimum afmetingen, is het volledige te verwachten bedrag verschuldigd.In zulk geval ook bij verdaging van de opdracht, tengevolge van gelijk welk feitovermacht of toeval niet uitgesloten-is de opdrachtgever verplicht alle kosten (o.a.van stilstand van materieel) onmiddellijk te vergoeden.

Vervangende jacuzzi

Indien de gereserveerde jacuzzi door een ernstige technische storing of schade niet kan verhuurd worden, dan zal er in overleg met de huurder een vervangende, en indien mogelijk gelijkwaardige jacuzzi uit het aanbod van verhuurder worden ingezet. In dit geval is het voor de huurder tevens mogelijk om de overeenkomst te ontbinden. Het reeds betaalde huurbedrag zal dan worden terugbetaald aan de huurder.

Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Verhuurder is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. De huurder kan in dergelijk geval géén aanspraak maken op enige schadevergoeding jegens de verhuurder. Schade of diefstal is ten laste van de huurder. Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslist door de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge. "De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden (op de overeenkomst of via de website) dewelke hij aanvaardt en tot de zijne maakt." Informatie op de site is enkel en alleen ter verspreiding van kennis en ter ondersteuning. Geen enkele paragraaf uit deze site kan als behandeling of geneeskundige methode aangewend worden, noch als dusdanig geïnterpreteerd worden. Jacuzzi aan huis kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten op deze site.